ระบบรับสมัครนักศึกษา
ระบบรับสมัครนักศึกษาใหม่


ระบบรับสมัครนักศึกษา
ประกาศการรับสมัคร
คุณสมบัติของผู้สมัครแต่ละหลักสูตร
รายละเอียดข้อมูลหลักสูตร
รายละเอียดค่าธรรมเนียมการศึกษา
ตรวจสอบสิทธิของโรงเรียนเครือข่าย
ผู้ที่ต้องการกู้ยืม กยศ/กรอ
สมัครผ่านระบบอินเตอร์เน็ต
สมัครนักศึกษาใหม่ ภาคการศึกษา 2/2563
กรอกข้อมูลเพิ่ม/แก้ไขข้อมูลการสมัคร
ตรวจสอบสถานะการสมัคร
ใบสมัครและใบแจ้งยอดการชำระเงิน
เปลี่ยนแปลงหลักสูตร
พิมพ์เอกสารขึ้นทะเบียนนักศึกษา
โทร. 02-9883655 ต่อ 1105-1107
สำหรับเจ้าหน้าที่
รหัสบัตรประชาชน
วันเดือนปี เกิด (วว/ดด/ปปปป)
(ตัวอย่าง 09/09/2531)