ระบบรับสมัครนักศึกษา
ระบบรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคการศึกษาที่ ปีการศึกษา


ระบบรับสมัครนักศึกษา
ประกาศการรับสมัคร
คุณสมบัติของผู้สมัครแต่ละหลักสูตร
รายละเอียดข้อมูลหลักสูตร
รายละเอียดค่าธรรมเนียมการศึกษา
ตรวจสอบสิทธิของโรงเรียนเครือข่าย
สมัครผ่านระบบอินเตอร์เน็ต
ผู้ที่ต้องการกู้ยืม กยศ/กรอ
ใบสมัครและใบแจ้งยอดการชำระเงิน
ตรวจสอบสถานะการสมัคร
แก้ไขข้อมูลการสมัคร
เปลี่ยนแปลงหลักสูตร
พิมพ์เอกสารขึ้นทะเบียนนักศึกษา
โทร. 02-9883655 ต่อ 1105-1107
คุณ รู้จัก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร จากที่ใด (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) **
1. อาจารย์ที่สอนคุณในระดับมัธยมศึกษา/ปวช./ปวส.
2. เว็บไซต์มหาวิทยาลัย www.mut.ac.th
3. เว็บไซต์ทั่วไป , Google
4. Social Network (Twitter, Facebook, อื่นๆ )
5. จากเพื่อน/รุ่นพี่
6. จากญาติ/ผู้ปกครอง
7. จากการแนะแนวการศึกษา
8. สื่อหนังสือพิมพ์
9. สื่อโทรทัศน์/สื่อวิทยุ
10. ใกล้บ้าน
11. โบรชัวร์ /แผ่นพับ/ โปสเตอร์
12. งานนิทรรศการ
13. ศิษย์เก่า
14. อื่นๆ ระบุ
กรอกรายละเอียดการสมัคร
คำนำหน้า **
ชื่อ (ภาษาไทย) **
นามสกุล (ภาษาไทย) **
ชื่อ (ภาษาอังกฤษ) **
นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) **
เพศ **
วันเกิด **
รหัสประจำตัวประชาชน **
ศาสนา **
สัญชาติ **
เชื้อชาติ **
อีเมล์ **
ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน
ที่อยู่ **(บ้านเลขที่,หมู่ที่,ซอย,ถนน)
  **(แขวง/ตำบล,เขต/อำเภอ)
จังหวัด **
รหัสไปรษณีย์ **
โทรศัพท์บ้านและมือถือ **
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ระหว่างสอบ และรอฟังผล เช็คถูก กรณีที่อยู่เดียวกันกับทะเบียนบ้าน
ที่อยู่ **(บ้านเลขที่,หมู่ที่,ซอย,ถนน)
  **(แขวง/ตำบล,เขต/อำเภอ)
จังหวัด **
รหัสไปรษณีย์ **
โทรศัพท์บ้านและมือถือ **
สถานที่เกิด
สถานที่ **(แขวง/ตำบล,เขต/อำเภอ)
จังหวัด **
ความพิการ **
ความถนัดและความสามารถพิเศษ
จำนวนพี่น้องทั้งหมดรวมตัวผู้สมัคร คน
จำนวนพี่น้องที่ำกำลังศึกษาอยู่รวมตัวผู้สมัคร คน
สถานภาพบิดา-มารดา **
บิดา
ชื่อ **
นามสกุล **
สถานะ **
อาชีพ **
รายได้ของบิดาต่อเดือน **
มารดา
ชื่อ **
นามสกุล **
สถานะ **
อาชีพ **
รายได้ของมารดาต่อเดือน **
ผู้ปกครอง เช็คถูก กรณีอายุตั้งแต่ 20 ปี ขึ้นไปไม่ต้องกรอกข้อมูล
บิดา (เช็คถูก กรณีที่เป็นบิดา)          มารดา (เช็คถูก กรณีที่เป็นมารดา)          อื่นๆ
ชื่อ **
นามสกุล **
ที่อยู่ เช็คถูก กรณีที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน **(บ้านเลขที่,หมู่ที่,ซอย,ถนน)
  **(แขวง/ตำบล,เขต/อำเภอ)
จังหวัด **
รหัสไปรษณีย์ **
โทรศัพท์บ้านและมือถือ **
มีความเกี่ยวข้องเป็น **
อาชีพ **
รายได้ของผู้ปกครองต่อเดือน **
สถานภาพทางการศึกษา ณ วันที่สมัคร
สถาบันที่จบการศึกษา **
สำเร็จการศึกษาจากสถาบันเดิม เมื่อวันที่
รหัสนักเรียนจากสถาบันเดิม **
แผนการศึกษา/สาขา **
GPA **
หลักสูตรที่ต้องการสมัคร
หลักสูตรที่ต้องการสมัคร **
วุฒิการศึกษาที่จบ **
ชื่อ-ที่อยู่-เบอร์โทรศ้ัพท์ของบุคคลที่สามารถติดต่อได้ในกรณีที่มีเหตุฉุกเฉิน
บิดา (เช็คถูก กรณีที่เป็นบิดา)          มารดา (เช็คถูก กรณีที่เป็นมารดา)          อื่นๆ
ชื่อ **
นามสกุล **
ที่อยู่ เช็คถูก กรณีที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน **(บ้านเลขที่,หมู่ที่,ซอย,ถนน)
  **(แขวง/ตำบล,เขต/อำเภอ)
จังหวัด **
รหัสไปรษณีย์ **
โทรศัพท์บ้านและมือถือ **
มีความเกี่ยวข้องเป็น **
ในกรณีที่นักศึกษาประสบอุบัติเหตุถึงขั้นเสียชีวิตผู้รับประโยชน์ของนักศึกษาคือ
บิดา (เช็คถูก กรณีที่เป็นบิดา)          มารดา (เช็คถูก กรณีที่เป็นมารดา)          อื่นๆ
ชื่อ **
นามสกุล **
ที่อยู่ เช็คถูก กรณีที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน **(บ้านเลขที่,หมู่ที่,ซอย,ถนน)
  **(แขวง/ตำบล,เขต/อำเภอ)
จังหวัด **
รหัสไปรษณีย์ **
โทรศัพท์บ้านและมือถือ **
มีความเกี่ยวข้องเป็น **
กองทุน
การประสงค์ขอกู้ยืมกองทุน **
ยืนยันความถูกต้องของข้อมูล
รหัสตรวจสอบ  เปลี่ยนรูป
พิมพ์รหัสตรวจสอบให้ตรงกันกับข้อความที่อยู่ในรูป  **
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล และขอรับรองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานครกำหนดไว้ทุกประการหากข้าพเจ้าขาดคุณสมบัติอย่างหนึ่งอย่างใด หรือข้อความที่ให้ไว้ข้างต้นเป็นเท็จ ข้าพเจ้ายินดีให้มหาวิทยาลัยจำหน่ายชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา